کارگاه انیاگرام ترم یک مهرماه در روزهای چهارشنبه ۱۷ و جمعه ۱۹ مهرماه برگزار خواهد شد

مدرس : مونا فدایی

در ۲ جلسه ۶ ساعته از ساعت ۱۴ الی ۲۰ همراه با ۴ بازی تحلیلی