اولین جلسه رشد در طبیعت در تاریخ ۶ اردیبهشت برگزار شد .

این جلسات بصورت ماهانه و صبح جمعه در طبیعت با حضور تعدادی از اعضاء گروه رشد تشکیل می شود .