نمایش فیلم برادرم خسرو

تحلیل گران : مونا فدایی (مدیر گروه روانشناسان رازرویش – با تحلیل انیاگرامی)

تینوش مشیری فر (دکترای روانشناسی)

در تاریخ ۱۸ بهمن ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸

در کلینیک رازرویش برگزار می شود

ثبت نام از طریق شماره ۲۶۷۴۳۳۵۶