نمایش فیلم آزمایش The Experiment

تحلیل گران : خانم ها مونا فدایی (مدیر گروه روانشناسان رازرویش )

الیکا نیکویه ( کاندیدای دکتری روانشناسی )

در تاریخ ۲۴ آبان ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۸

در کلینیک راز رویش برگزار میشود

ثبت نام از طریق شماره ۲۶۷۴۳۳۵۶