کارگاه انیاگرام ترم ۱ در تاریخ های ۲۹ و ۳۱ خرداد ماه در موسسه آموزش عالی هادی برگزار شد .

مدرس : مونا فدایی