راهی برای خودشناسی برگزار میشود

مدرس : مونا فدایی

در ۲ جلسه ۶ ساعته همراه با ۴ بازی تحلیلی

تاریخ ۶ و ۸ شهریور ماه

مکان برگزاری دفتر راز رویش