کارگاه انیاگرام ترم ۱ مهرماه در دو روز چهارشنبه ۱۷ و جمعه ۱۹ مهرماه ۹۸ با تدریس سرکار خانم مونا فدایی برگزار شد .