کارگاه انیاگرام ترم ۱ دوره دی ماه

در روزهای چهارشنبه ۴ و جمعه ۶ دی

از ساعت ۱۴ تا ۲۰

با تدریس سرکار خانم مونا فدایی برگزار می شود .