کارگاه انیاگرام ترم ۱ دوره آذر ماه

در روزهای چهارشنبه ۶ و جمعه ۸ آذر

از ساعت ۱۴ تا ۲۰

با تدریس سرکار خانم مونا فدایی برگزار می شود .