کارگاه انیاگرام ترم ۱ دوره بهمن ماه

در روزهای چهارشنبه ۹ و جمعه ۱۱ بهمن

از ساعت ۱۴ تا ۲۰

با تدریس سرکار خانم مونا فدایی برگزار می شود.