کارگاه انیاگرام ترم ۱ دوره اسفند ماه

در روزهای چهارشنبه ۷ و جمعه ۹ اسفند

از ساعت ۱۴ تا ۲۰

با تدریس سرکار خانم مونا فدایی برگزار می شود .