مدرس : مونا فدایی

راهی برای خودشناسی برگزار می گردد .

در دو جلسه ۶ ساعته

روز چهارشنبه ۲۹ و جمعه ۳۱ خردادماه