کارگاه انیاگرام ۱ در تاریخ های چهارشنبه ۱۱ و جمعه ۱۳ اردیبهشت ماه در موسسه آموزش عالی هادی برگزار شد .

مدرس : مونا فدایی