با توجه به راه اندازی بخش مشاوره حضوری راز رویش ، از تاریخ ۱ مرداده ماه سال ۱۳۹۸ تمامی کارگاه های انیاگرام ( ترم ۱ و ۲ )و جلسات گروه رشد در کلینیک برگزار میشود .