پاسخ: مونا فدایی – روانشناس

بله مقوله حاملگی، زایمان و شیردهی و نگهداری از نوزاد هم به دلیل نابسمانی هورمونها و هم به دلیل یک تغییر وسیع که منجر به سبک زندگی محدود شده، احتمال ابتلا به افسردگی را افزایش می دهد.

از طرفی ممکن است صرفا بواسطه شرایط سخت احساس غم ایجاد شده باشد که در اینصورت با ایجاد اندک تغییراتی در وضعیت زندگیتان رفع شود. اگر در ماههای اول پس از زایمان این احساسات را داشتید با تغییر شرایط احتمال بیشتری برای درمان وجود دارد اما اگر کودک شما بیش از شش ماه دارد حتما و حتما لازم است مادر جهت بررسی علایم به روانشناس مراجعه کند.

تغییرات کمک کننده در سبک زندگی شامل پیاده روی و ورزش هر روز حداقل بیست دقیقه

سپردن بخشی از کارهای نوزاد به دیگران و استراحت کافی

تغذیه مناسب

اجرای مجدد فعالیتهایی که قبل زایمان منجر به لذت میشده است

گوش کردن به موسیقی های شاد و آرام

عدم سرزنش خود بواسطه اشتباهات در مراقبت از کودک