پاسخ : مونا فدایی – روانشناس

یک یا دو سال تفاوت سن به خودی خود منجر به بروز مشکل نمی‌شود. مگر آن که بین آن دو در موضوعات دیگر هماهنگی وجود نداشته باشد، اما اگر از نظر سبک، اهداف و در کل نوع نگاه به دنیا شباهت داشته باشند و از نظر سطح درک و آگاهی، مذهب و فرهنگ و زبان و جغرافیا و سطح اقتصادی نیز مشابهت داشته باشند و از نظر بیوشیمی جنسی نیز از هم خوششان بیاید و درک متقابل بین ایشان وجود داشته باشد، چنین تفاوت سنی مشکل‌ساز نخواهد شد.