پاسخ : مونا فدایی- روانشناس

واقعیت اینه که کمرنگ شدن علاقه در رابطه نه طبیعی است و نه اجتناب ناپذیر

این مسئله زمانی اتفاق می افته که افراد، از بخشی از رفتارهای یکدیگر خسته شده باشند، این خستگی آرام آرام به احساس آنها به یکدیگر آسیب وارد می کند. این حالت گاهی از مجموع احساساتی مثل خشم، نیازهای رفع نشده، ترس و وحشت و … ایجاد می شوند. احساساتی که اگر همان زمان که منجر به آزارتان شده است درکشان کنید و به خوبی ابرازشان کنید و به سمت حل مسئله در رابطه بروید شاید هیچ وقت روی هم تلنبار نشوند و طبیعتا منجر به سردی در رابطه نخواهند شد. در واقع این احساسات تلنبار شده، هستند که ما را خسته کرده اند نه لزوما خود طرف مقابل.

ما برای پیشگیری از سردی در روابط عاطفی به دو مهارت نیاز داریم:

  1. سازگاری: اگر فکر می کنید هر رفتار پیش و پا افتاده ای آزاد دهنده است نشان از ناسازگاری شماست. لازم است افراد را با ویژگیهای شخصیتیشان بپذیرید مگر انکه ویژگی بقدری آزاردهنده و آسیب زا باشد که در این صورت خروج از رابطه توجیح منطقی خواهد داشت.
  2. ایجاد یک محیط عاطفی امن بطوریکه بدانید می توانید مسائلی که در رابطه منجر به آزارتان میشود را مطرح کنید و به جای تلنبار کردن احساسات آنها را عنوان کنید و دنبال حل مسئله باشید.