پاسخ: مونا فدایی – روانشناس

اولین قدم در اصلاح یک رابطه تشخیص نقش شما در تخریب ارتباط است.

اگر پذیرفتید اشتباه شما در این رابطه چه بوده می توان به اصلاح این ارتباط امیدوار بود، در غیراینصورت رابطه اصلاح نخواهد شد.

زندگی تان را تحلیل کنید ابتدا اشتباهات خودرا شناسایی کنید و پس از آن برای رفع آن اشتباهات تلاش کنید قطعا همسر شما بعد از دیدن تلاش شما (بدون اینکه به ایشان تذکر دهید فقط بخش نقش خودتان را اصلاح کنید) با شما همراه خواهد شد.

پیشنهاد می کنم پاسخ سوالی که جهت پیشگیری از سرد شدن رابطه دادم، را مطالعه کنید.