پاسخ : مهرناز فتحی گنجین – روانشناس

ازروانشناس ها در حیطه های مختلفی می توان کمک گرفت:
مسائل روحی و فردی
مسائل مربوط به رشد و تربیت کودکان
روابط بین فردی و خانوادگی
انتخاب رشته تحصیلی با توجه به توانایی و علائق فردی
مشاوره پیش از ازدواج
اختلال درخواب و تغذیه
اختلالات جنسی
مسائل زناشویی
و…