پاسخ : مهرناز فتحی گنجین- روانشناس 

خیر، روانشناس با استفاده از روشهای مختلف روان درمانی در طول دوره ی درمان به مراجعین کمک می کند.البته اگر با مسائلی مواجه باشیم که نیاز به مصرف دارو دارند از روانپزشک کمک گرفته می شود و گاهی درمان دارویی و روان درمانی به موازات هم لازم است.