پاسخ : مهرناز فتحی گنجین – روانشناس

زمان گرفتن کودکان از شیر معمولاً بعد از١/۵ سالگی است و برای گرفتن از پوشک با توجه به رشد کودک بین ٢ تا ٣ سالگی است البته باید تفاوت کودکان را هم در نظر داشت