پاسخ : مهرناز فتحی گنجین – روانشناس

بهترین سن برای ازدواج زمانیست که فرد به بلوغ کامل جسمی ،فکری و عاطفی رسیده باشد که با توجه به تفاوتهای فردی زمان آن در افراد مختلف متفاوت است
به نظر نمی رسد که افراد پیش از ٢٣سالگی به این رشد برسند و باید در نظر داشت که ازدواج بدون رسیدن به بلوغ فکری و عاطفی با توجه به تغییر پذیری خلق وخو و سلائق و عدم توانایی در پذیرش مسؤلیت از عمده ترین دلایل طلاق های زود هنگام این روزهاست