پاسخ: مونا فدایی روانشناس

هیچ رابطه ای کامل نیست، هیچ انسانی کامل نیست، هیچ زندگی کامل نیست و ….

نوع تفکر شما کمال گرایانه به نظر می رسد. افراد با این طرز تفکر دائما به واسطه انتظارات رفع نشده شان از اطرافیان و محیط زندگی شان عصبانی هستند، غافل از اینکه جنس انسان عدم تکامل است و هدف زیستن ما رسیدن به تکامل، پس واضح است که چیزی که هدف آفرینش است امروز وجود خارجی ندارد.

لازم است انتظاراتتان را با واقعیت زندگی تطبیق دهید و سعی کنید وارد رابطه ای شوید که آسیب نداشته باشد و منجر به رشد شخصیت هر دو نفرتان شود. چه بسا که در کنار یکدیگر در مسیر تکامل حرکت کنید و این حالت بسیار هم لذتبخش خواهد بود.