اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران وسواسی

10,000 تومان

با خرید این محصول بلافاصله امکان دانلود این مقاله برای شما فراهم خواهد شد.

دسته:

توضیحات

نوشته : مونا فدایی و جمعی از همکاران

چاپ شده به شماره بهمن-اسفند ۹۸ ، صفحه ۱۹۵۹-۱۹۴۵ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

چکیده
محققان در دهه‌های اخیر علاقه زیادی به بررسی عوامل شناختی در بیماران وسواسی پیدا کردند؛ طرحواره‌درمانی یکی از رویکردهای درمانی موثر در حیطه‌های مختلف است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی طرحوارهدرمانی بر نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران وسواسی بود.
روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی افراد مبتلا به وسواس منقطه ۱ تهران تشکیل دادند. از طریق فراخوان و مراجعه به کلینیکهای روانشناسی منطقه ۱ شهر تهران، ۳۰ نفر مبتلا به وسواس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند؛ بدین ترتیب ابتدا پرسشنامه‌های نشخوارهای ذهنی و اضطراب به عنوان پیش آزمون اجرا شد سپس گروه آزمایش تحت طرحواره درمانی به مدت ۱۰ جلسه قرار گرفتند و در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده‌های پژوهش با استفاده از کورایانس مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج کواریانس نشان داد که طرحواره درمانی بر کاهش نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران وسواس تاثیر مثبت و معنی داری دارد (p≤۰/۰۰۱) .
با استفاده از رویکرد طرحواره درمانی میتوان نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال وسواس را کاهش داد.