بررسی وضعیت طرحواره های ناسازگار اولیه در بین مردان ۲۰ تا ۴۵ سال معتاد و غیرمعتاد شهر قم

10,000 تومان

با خرید این محصول بلافاصله امکان دانلود این مقاله برای شما فراهم خواهد شد.

دسته:

توضیحات

نوشته : مونا فدایی و جمعی از همکاران

پذیرش شده برای فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت طرحواره­های ناسازگار اولیه در بین مردان ۲۰ تا ۴۵ سال معتاد و غیرمعتاد شهر قم انجام گرفته است. ابزاری که جهت گردآوری داده­ها مورد استفاده قرار گرفته است، پرسشناسه­ی طرحواره­های ناسازگار اولیه (فرم کوتاه YSQ-SF) می­باشد. برای تحلیل داده­های پژوهش از شاخص­ها و روش­های آماری شامل میانگین، انحراف معیار و آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش، تفاوت معناداری (۰/۰۱) را بین گروه وابسته به مواد مخدر (معتاد) و غیروابسته نشان داد. میانگین نمرات طرحواره­های ناسازگار اولیه در افراد وابسته به مواد به­طور معنی­داری از میانگین نمرات افراد عادی بالاتر بود. به بیان دیگر، مردان وابسته به مواد مخدر در مقایسه با مردان غیروابسته (غیرمعتاد) به میزان بالاتری دارای باورهای هسته­ای ناسالم و بنیان­های شناختی ناسازگار می­باشند. این اختلاف بیش از همه در طرحواه­های ناسازگار اولیه از قبیل: رهاشدگی، بی­اعتمادی، بدرفتاری، نقص و شرم، آسیب­پذیری در برابر ضرر و بیماری، دیده شد.