Schema Theory and Schema Therapy in Mood and Anxiety Disorders: A Review

از زمانی که دیدگاه طرح واره درمانی مطرح شده به تدریج پژوهش هایی در این زمینه انجام شده است. می توان این پژوهش ها را به دو دسته تقسیم کرد. ۱.  پژوهش های مربوط به اعتبار آزمایی نظریه (آسیب شناسی) ۲.  پژوهش های مربوط به اعتبار آزمایی روش درمان (روان درمانی)...

A Cognitive Perspective for Understanding and Training Assertiveness

گاهی اوقات بیماران احساس می کنند طرح واره های ناسازگار اوّلیه شان بخشی از وجودشان است. آن ها معتقدند که طرح واره هایشان حقیقت دارند و به همین دلیل با گذشت مدت زمان طولانی از فرآیند درمان ، هنوز احتمال تغییری را برای خود در نظر نمی گیرند. در برخی موارد علت چنین پدیده...

Therapeutic Self-Disclosure within DBT,Schema Therapy,and CBASP: Opportunities and Challenges

برخی از مدل های اختصاصی رفتار درمانی شناختی درباره خودافشایی درمانگران در فرآیند درمان به ارائه ایده هایی پرداخته اند. در رفتاردرمانی دیالکتیکی اعتقاد براین است که خودافشایی جنبه مهمی از اتحاد درمان به شمار می رود. اگر درمانگر در فرآیند رفتار درمانی دیالکتیکی بتواند...

Cognitive-behavioral therapy and decision science

خلاصه مقاله یکی از شایعترین مسایل و مشکلات مراجعان ،بحث تصمیم گیری است. برخی اوقات مراجعان با معضل تصمیم گیری به درمانگر شناختی – رفتاری مراجعه می کنند. این مشکلات عبارتند از : •  تعلل در تصمیم گیری •  تصمیم گیری تکانشی •  واگذاری مسئولیت تصمیم گیری به...