Therapeutic Self-Disclosure within DBT,Schema Therapy,and CBASP: Opportunities and Challenges

برخی از مدل های اختصاصی رفتار درمانی شناختی درباره خودافشایی درمانگران در فرآیند درمان به ارائه ایده هایی پرداخته اند. در رفتاردرمانی دیالکتیکی اعتقاد براین است که خودافشایی جنبه مهمی از اتحاد درمان به شمار می رود. اگر درمانگر در فرآیند رفتار درمانی دیالکتیکی بتواند...

Cognitive-behavioral therapy and decision science

خلاصه مقاله یکی از شایعترین مسایل و مشکلات مراجعان ،بحث تصمیم گیری است. برخی اوقات مراجعان با معضل تصمیم گیری به درمانگر شناختی – رفتاری مراجعه می کنند. این مشکلات عبارتند از : •  تعلل در تصمیم گیری •  تصمیم گیری تکانشی •  واگذاری مسئولیت تصمیم گیری به...