مونافدایی روانشناس ، سهیلا رحمانی ، پریسا کلاهی

مولتیپل اسکلروزیس (ام اس ) بیماری مزمن و ناتوان کننده ای است که با دمیلینه شدن نورون های عصبی همراه است و برغلاف میلین نورون های عصبی مرکزی تاثیر می گذارد . علت بیماری مشخص نیست .