مونافدایی – روانشناس

در این روزهای پرتلاطم اقتصادی ایران، چیزی که منجر به نگرانی ما روانشناسان شده احساس ناامیدی و افسردگی است که بین اقشار مختلف مخصوصا جوانان حاکم شده است. ناامیدی در واقع دلسرد شدن ذهن ما نسبت به امکان شکل گرفتن رویا هایمان است. شاید فکر کنید در حال حاضر رویایی ندارید و هر برنامه و رویایی داشتید با این شرایط اقتصادی بهم ریخته غیر ممکن شده. حق با شماست تحقق رویاها امروز کار ساده ای نیست اما شاید با تغییرات کوچک در ساختار رویاهایمان و تلاش بیشتر بتوانیم تحقق آنها را محتمل تر کنیم.

بعضی ها برای رویاهای خود می جنگند و امید و خوش بینی را در ذهن خود زنده نگه می دارند. تا بتوانند سعادتی را که در نظر دارند در آینده بدست آورند. در حالیکه دیگر افراد رویا های خود را در ضمیر نا خودآگاه خود دفن می کنند و تا آخر عمر نا امید و افسرده باقی می مانند.