مونا فدایی ، روانشناس

سالهاست سعی کردیم مادران خوبی باشیم اما دردناک است که تعریف درستی از مادر خوب نداریم!! خوب بودن از نگاه چه کسی؟ خودمان؟ فرزندمان؟ یا جامعه؟

مادر خوب مادری است که خدمات بیشتری ارائه دهد؟ لباس برند برای کودکانش تهیه کند؟ کلاسهای مختلف و آموزش مهارتهای خاص و گوناگون را در نظر بگیرد؟ خونسرد باشد و اجازه هر رفتاری را به فرزندانش بدهد؟

خیر لازم است بدانید هیچ کدام از اینها نشان از یک مادر سالم نیست!! انگار مفهوم مادر خوب و مادر سالم با هم متفاوت است. کاش به جای اینکه سالهاست دغدغه چیزی را داریم که واضح نیست مفاهیم را برای خود روشن کنیم و با توجه به اینکه خودم هم نمی دانم مادر خوب کیست در ادامه مقاله به مفهوم مادر سالم میپردازم.