مونا فدایی، روانشناس

یکی از نیازهای ما انسانها، نیاز به جلب توجه است . اما این نیاز در کودکان بیش از بزرگسالان احساس می شود. گاهی اصرار کودک به جلب توجه منجر به دردسرهایی برای والدین و اطرافیان می گردد. والدین هشیار سعی می کنند با رفتار درست به کودکان آموزش دهند که نیاز به جلب توجه حق شماست و با راهکارها وتدابیر اصولی سعی در ارضاء درست این نیاز می کنند.

توجه به کودک در واقع شامل هر نوع واکنش به رفتار اوست. این واکنش ها گاهی مناسب و گاهی نامناسب هستند.