دو سال اول زندگی اهمیت حیاتی در تحول مهارت های ارتباطی دارد. در این مطالعه توجه مشترک یا دو نفره بین (کودک وبزرگسال) و تحول زبانی به صورت ماهانه روی ۲۳ کودک از ۸ تا ۲۴ ماهگی که سیر تحول نرمال را طی می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت، این کار به منظور بررسی خط سیر تحولی مهارت های توجه دو نفره خاص، تحقیق در مورد ارتباط این مهارت ها با اندازه خزانه لغات کودک و بررسی کردن این مسأله بود که آیا ترتیب تحول توجه دنبال کردن و توجه اشاره کردن روی تحول سایر مهارت های ارتباطی نظیر زبان تأثیر می گذارد یا خیر.
همه مهارت های توجه دو نفره بین ۸ تا ۱۵ ماهگی پدیدار می شوند و مهارت توجه دو نفره (مشترک) واکنشی معمولا زودتراز توجه دو نفره ابتدایی ظاهر می گردد. مهارت های توجه دو نفره ابتدایی روی تحول زبانی آتی تأثیر می گذارد، اما بر عکس نه. در بچه هایی که توجه اشاره کردن با نگاه کردن متناوب زود ظاهر شد(از لحاظ سنی یا ترتیبش با توجه دنبال کردن)،تحول زبانی اولیه قوی تری(دایره لغات بیشتری) بروز پیدا کرد. داشتن یک الگوی مشخص از تحول نرمال مهارت های ارتباطی اولیه می تواند در کشف اختلالات مربوط به این مهارت ها بسیار کمک کننده باشد.