ترجمه و گرداوری: طیبه (تارا )خسروی                                                                     

 چکیده

امروزه ما شاهد پررنگ شدن روز افزون  نقش زنان در فعالیت های اجتماعی و همچنین تلاش آنان برای برابری درارتقای پست های مدیریتی و راهبردی هستیم .اما تحقیقات و مطالعات نشان داده که زنان و مردان با تفاوت های واضحی این مسیر را طی میکنند و رفتارهای آنان در فعالیت های سازمانی همانند رفتارهای آنان در زندگی شخصی دارای ویژگی های های مشخصی ست.