مونا فدایی ، روانشناس

تعریف خیانت در میان افراد مختلف متفاوت است گاهی دسته ای از آدمها، گرم صحبت کردن را خیانت می بینند، بعضی ها ارتباط فیزیکی حتی دست دادن  و بعضی ها سکس و تعدادی از آدمها معتقدند ارتباط قلبی خیانت است حتی اگر هیچ کدام از رفتارهای بالا اتفاق نیافتند!!!! واضح است که این باورها در فرهنگ های مختلف متفاوت است.