مونا فدایی ، روانشناس

دکتر مجتبی صداقتی فرد

خانواده نظام تامین سلامت فردی و اجتماعی و اولین بنیان رشد شخصیتی فرزندان است. بنابراین بررسی سازه های مرتبط با عملکرد خانوادگی از مهمترین اقدمات روان شناختی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و نگرش فرزندان به عملکرد والدین با میزان تاب‌آوری والدین است.