شیما ثابتی ، دکتر مالک میرهاشمی ، دکتر حسن پاشا شریفی

پژوهش حاضر ، با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های شهرتهران با درگیری شغلی آنان بود . برای این منظور ، ۲۳۰ نفر از پرستاران با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل ها نشان داد که بین متغیر هوش هیجانی و درگیری شغلی پرستاران ، همبستگی معنی دار وجود دارد و بر اساس مولفه های هوش هیجانی ( خود آگاهی ، مدیریت خود ، خود آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط ) می توان مدلی را برای پیش بینی متغیر در گیری شغلی ارایه کرد .