نوشته: مونا فدایی/ ماریا وحدتی

رفتارهای ما با خودمان گاهی مانعی برای رسیدن به آرامش و موفقیت است. تا آنها را شناسایی نکنیم نمی توانیم رو به جلو قدم برداریم. بسیاری از این رفتارها تبدیل به عادتهایی شده اند که همچون مانع برسر راه ما قرار می گیرند. اشتباهات کوچک و بی اهمیت اما اغلب بسیار آسیب زا که در طول زمان مثل عادت، تبدیل به رفتاری نادرست علیه خودمان می شود. متاسفانه اغلب این رفتارها را در لایه هایی از انکار قرار می دهیم و منکرنتیجه ی آن می شویم و گاهی هم آگاهانه از میزان آسیب آن اطلاع داریم اما ترک این عادت موجب مرضی می شود که با قدرت برما حکمفرمایی میکند. دردناک است که میدانیم با این افکار و رفتارها خود را آزاد می دهیم و دوباره تکرار می کنیم و ادامه میدهیم؟ مگر خود را دوست نداریم؟ مگر قرار نیست از خودمان مراقبت کنیم؟ واقعیت این است که تا زمانی که با آن رو به رو نشویم عزت نفس و حتی گاهی اعتماد به نفس خوبی نخواهیم داشت.