نویسنده: طیبه(تارا) خسروی

زمانی که غمگین و عصبانی هستیم سکوت می کنیم. یا در مشاجره با دیگران بویژه همسرمان وقتی مجبور به سکوت شویم، بارها به دلیل سکوت کردنمان خود را ملامت کرده ایم و از سکوت بیزاریم. گاهی در برابر ابراز احساسات همسرمان سکوت می کنیم. آیا تا به حال به گونه ای متفاوت، به سکوت نگریسته ایم؟سکوت می تواند آرامش و سرانجام سلامت روان ما را تامین کند به شرط آن که درست و به جا از آن استفاده کنیم. مثلا خانم ها از صحبت کردن خوششان می آید و مردان از سکوت، پس باید حواسمان باشد که حرف زدن زیادی ما، همسرمان را نیازارد یا سکوت ما برای دیگران مرگبار نباشد.