قلدری ی رفتار مهاجمانه و مغرضانه ( باهدف منفی ) که بین بچه های سنین مدرسه اتفاق می افتد و دو ویژگی اصلی دارد

اول عدم توازن قدرت به این معنی که بچه هایی که قلدری می کندد از قدرت ، فیزیکی خودشون دسترسی به اطلاعات خاص ، یا معروف بودن در مدرسه استفاده می کنن تا دیگران رو کنترل کنن یا ازار بدن .

ویژ گی دیگه قلدری ، تکراراین نوع رفتار به این معنی که رفتار قلدرانه معمولا بیشتر از یک بار اتفاق می افته و یا اینکه قابلیت اتفاق افتادن مکرر رو داره .