نویسنده: طیبه (تارا) خسروی

هنگامی که اتفاق بدی روی میدهد، ما با افکاری از قبیل: « همیشه بدشانسم »، « همه از من بهتر عمل میکنند » یا « هیچ چیز هرگز به سمت دلخواه من پیش نمیرود »، شروع به سرزنش خود میکنیم و با تکرار زیاد آنها ذهنمان پر از افکار منفی میشود. انباشت این افکار منجر به منفیگرایی و در نهایت افسردگی میشود. خطاهای شناختی معمولاً برای تقویت افکار و احساسات منفی استفاده میشوند. این خطاها، هنگام تحلیل و تفسیر و قضاوت در مورد رویدادها ما را به دام خود گرفتار میکنند و باعث میشوند که ما نتوانیم شرایط موجود را به درستی ارزیابی کرده و بهترین تصمیمگیری را داشته باشیم. در ادامه شما را با ده مورد از رایجترین خطاهای شناختی آشنا میکنیم.