نویسنده: طیبه (تارا) خسروی

تاریخ چاپ: July 31, 2015

منتشر شده در:

IDDLE EAST JOURNAL OF REHABILITATION AND HEALTH STUDIES

The Official Journal of Semnan University of Medical Sciences

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک‌های دلبستگی وناگویی هیجانی بانارضایتی زناشویی زوجین انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل ۲۰۰ زوج بود که به صورت تصادفی خوشه¬ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه سبک‌های دلبستگی هازن و شیور (۱۹۸۷)، پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ پاسخ دادند. طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک ایمن با نارضایتی زناشویی زوجین رابطه منفی معناداری وجود دارد، بین سبک ناایمن با نارضایتی زناشویی زوجین رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، بین سبک دوسوگرا با نارضایتی زناشویی زوجین رابطه مثبت و معنادار وجود دارد،. بین دشواری در تشخیص احساسات و تفکر با جهت¬گیری خارجی با نارضایتی زناشویی زوجین رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین دشواری در توصیف احساسات با نارضایتی زناشویی زوجین رابطه معنادار وجود ندارد.