هدف پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی های اختلال شخصیت خودشیفته و اختلال شخصیت وسواسی-جبری در مردان متاهل دارا و فاقد روابط فرازناشویی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای و جامعه پژوهش، شامل  تمامی  مردان متأهل ۲۵ تا ۵۵ ساله  منطقه پنج تهران بود. نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر(۳۰ مرد متأهل دارای روابط فرازناشویی و ۳۰ مرد متأهل بدون روابط فرازناشویی که روابط فرا زناشویی بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه فرم بازسازی شده شخصیتی چند وجهی مینه سوتا- ۲(MMPI-RF۲) بود. داده های به دست آمده، به روش تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) آزمون شد. یافته ها نشان داد بین ویژگی های  اختلالات شخصیت خود شیفته در  مردان متاهل دارا و فاقد روابط فرازناشویی در سطح معنی داری (P< 0/01) تفاوت وجود داشت و بین ویژگیهای  اختلالات شخصیت وسواسى جبرى در  مردان متاهل دارا و فاقد روابط فرازناشویی در سطح معنی داری   (P< 0/01) تفاوت وجود داشت.