نویسنده: طیبه(تارا) خسروی

نوجوانی ، یکی از مهم ترین و پرارزش ترین دوران زندگی هر فرد محسوب میشود،زیرا سرآغاز تغییرات و تحولات سریع جسمی، جنسی، روانی، شناختی و اجتماعی در فرد است. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی دوره نوجوانی به گروه سنی ده تا نوزده سال اطلاق میشود اما متوسط سن شروع این دوران در دختران یازده سالگی و در پسران سیزده سالگی است. بلوغ نقطه عطفی در گذر زندگی نوجوان از مرحله کودکی به بزرگسالی است .مطالعات روانشناختی نشان داده است که در زمینه برخورد با پدیده بلوغ جنسی و تغییرات جسمانی و روانی هر اندازه آگاهی نوجوانان ما بیشتر باشد نتایج مثبت این مرحله از زندگی ،در مسیر آینده نوجوان بیشتر است. عدم آگاهی کامل و صحیح، نوجوانان را گیج و سردرگم میکند و نتایج منفی و زیان باری بدنبال خواهد داشت.