امروزه چاقی یکی از معضلاتی است که بیشتر مردم دنیا یا به آن گرفتار هستند و یا از گرفتار شدن به آن هراس دارند. به طوری که آمارها نشان می دهند حدود ۲۵% مردم دنیا دچار چاقی هستند. پژوهشگران چاقی را ذخیره بیش از حد انرژی به صورت چربی در بدن تعریف می کنند.