چگونه رفتار کنیم که کودکانی با عزت نفس بالا داشته باشیم؟

مونافدایی روانشناس

مقدمه: در ابتدا تعریف کلی از عزت نفس و نقش آن در زندگی ارائه بدم. عزت نفس مهم‌ترین ویژگی در زندگی هر انسانی است و عامل اصلی  موفقیت یا شکست او در مراحل مختلف زندگی است.

عزت نفس به معنای کلی احساس ارزشمندی است و یا به تعبیر دیگر نوعی اندازه گیری فرد از ” ارزش ها، تایید، قدردانی، جوایز، و یا دوست داشتن خود ” دانست.

لازم به ذکر است که در صورتی که والدین از عزت نفس کافی برخوردار باشند؛ فرزندان هم الگو برداری صحیحی خواهند داشت و از عزت نفس بالایی برخوردار خواهند بود.

 وقتی والدین در هنگام ناراحتی به خودشان بی احترامی می کنند، در زمان اشتباه خودشان را سرزنش می کنند و یا به بهانه های مختلف از خودشان مراقبت نمی کنند؛ این روش ارتباط با خود که نوعی احساس عدم دوست داشتن و بی توجهی به نیازهای خویشتن است؛ را به کودکان انتقال خواهند داد.