فرزند من ” رز ” اخیرا در مرحله ایی از رشد که ” ضربه زدن ” هست، قرار گرفته است. صحبت های زیاد در این
زمینه من را خسته کرده است، توضیح دائم برای این مسئله که ” چرا نباید خودمان و دوستانمان را بزنیم ” و از
اینکه تاثیر کمک کندده ایی در روند فرزندم ندیده ام کمی مایوس شدم.بنابراین به سمت مطالعه و پرسش از
متخصصین برای راه حل های پیشنهادی رفتم .