گردآوری: طیبه (تارا) خسروی

چکیده:

آنچه که امروزه به بحثی جنجالی در حوزه مدیریت  تبدیل شده است موضوع جنسیت مدیران است. توزیع شغلهای مختلف در کشورهای دنیا نشان می دهد که هیچ شغلی ذاتاً زنانه یا مردانه، نیست و آنچه به چشم می خورد فقط “کلیشه های جنسیتی” است. از این رو، مقاله حاضر به تبیین تفاوت الگوهای مدیریت مردان و زنان می پردازد.