نویسنده: طیبه(تارا)خسروی

سال هاست که تب گرفتن عکس سلفی داغ شده و روانشناسان هم این پدیده نوظهور را نادیده نگرفته اند. برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ ،موضوع اختلال گرفتن عکس سلفی بر سر زبان ها افتاد و پس از سه سال انجمن روان پزشکی امریکا «اختلال روانی گرفتن سلفی» یا «سلفیتیس» را تایید کرد و «سلفیتیس» تمایل وسواسی- اجباری برای گرفتن عکس از خود و فرستادن آن در شبکه های اجتماعی تعریف شد.