مطالعه­ای بر تاثیرات گروه درمانی انیاگرام بر دانشجویان پرستاری

This research was conducted to examine the effects of enneagram group counseling on the self-consciousness, communication competence, and interpersonal relationship of nursing students. As a research design, this research was performed to a nonequivalent control group pre- and post-test on a total of 20 students, 10 in experimental group and 10 in control group. For the experimental group, enneagram group counseling program, which consists of self-observation, self-exploration and self-understanding, self-change and understanding of others, and self-growth, was carried out in a total of 8 sessions, 2 or 3 times a week for 120 minutes per sessions using self-reflection daily record , education, group activities , presentation, and discussion. The collected data was analyzed by Chisquare test, Fisher’s exact test, t-test using SPSS 15.0 program, and the results are as follows: the self-consciousness, communication competence, and interpersonal relationship points of nursing students who participated in the enneagram group counseling program appeared to be significantly higher than those of nursing students who did not. To conclude, it was confirmed that enneagram group counseling program was an effective program for improving the self-consciousness, communication competence, and interpersonal relationship of nursing students. It is considered necessary to support nursing students to grow as professional nurses who have the proper awareness of themselves as well as strong communication competence and interpersonal skills, by using enneagram group counseling as a part of character education that is emphasized to nurses

این تحقیق جهت آزمودن تاثیر مشاوره گروهی انیاگرام بر خودآگاهی، توانایی برقراری ارتباط و روابط بین فردی دانشجویان پرستاری انجام شده است. به عنوان طرح تحقیق، این تحقیق روی یک گروه بیست نفره با اعضای غیر مشابه و تحت کنترل قبل و پس از تست انجام شده است. ۱۰ نفر در گروه آزمایشی و ۱۰ نفر در گروه کنترل قرار داشتند. در گروه آزمایشی، برنامه مشاوره گروهی انیاگرام که شامل مشاهده خود، اکتشاف خود و درک خود، تغییر خود و درک دیگران و رشد خود در ۸ جلسه ۱۲۰ دقیقه­ای، دو تا سه بار در هفته با استفاده از ثبت روزانه تفکرات خود، تحصیلات، فعالیت­های گروهی، نمایش و بحث انجام شد. اطلاعات جمع­آوری شده به وسیله آزمون مربع کای، فیشر و تست تی با استفاده از برنامه SPSS 15.0 آنالیز شده و نتایج بدین شرح می­باشد: نتایج خودآگاهی، توانایی برقراری ارتباط و روابط بین فردی دانشجویان پرستاری که در مشاوره گروهی انیاگرام شرکت کرده بودند به طور معناداری بالاتر از دانشجویان پرستاری بود که در این مشاوره­های گروهی شرکت نداشتند. در واقع، با توجه به نتایج تایید شد که برنامه مشاوره گروهی انیاگرام یک برنامه موثر برای بهبود خودآگاهی، توانایی برقراری ارتباط و روابط بین فردی دانشجویان پرستاری بوده است. ضروری­ست که با استفاده از مشاوره گروهی انیاگرام به عنوان بخشی از پرورش شخصیت که برای دانشجویان پرستاری تاکید شده است، حمایت لازم در جهت رشد پرستاران حرفه­ای با خودآگاهی، توانایی برقراری ارتباط و روابط بین فردی مناسب انجام شود. کلمات کلیدی: دانشجویان پرستاری، انیاگرام، خود آگاهی، توانایی برقراری ارتباط، روابط بین فردی