این راه حل در بیشتراوقات زمانی که شما بسیار عصبانی و خشمگین هستید،به شما کمک می کند. وقتی فرزند شما عصبانی هست و رنجی از خشم می برد، هیچ واکنش رفتاری و توبیخی انجام ندهید. چون این دو مورد به خشم کودک شما سوخت می رساند بنابراین  به جای بحث و یک مکالمه جدی فقط تایم اوت دهید. اگر کودک شما با عصبانیت لفاظی می کند ، اجازه دهید تمام شود.اگر کودک شما خیلی عصبانی هست،به آرامی با آن ها بشینید تا آرام شوند.