گاهی اوقات بیماران احساس می کنند طرح واره های ناسازگار اوّلیه شان بخشی از وجودشان است. آن ها معتقدند که طرح واره هایشان حقیقت دارند و به همین دلیل با گذشت مدت زمان طولانی از فرآیند درمان ، هنوز احتمال تغییری را برای خود در نظر نمی گیرند. در برخی موارد علت چنین پدیده ای آن است که بیماران به قدر کافی علیه طرح واره های خود خشمگین نشده اند. در برخی موارد، که اغلب در مورد بیماران مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته صدق می کند، پیامدهای ناخوشایند رفتارناکارآمدشان هنوز به قدر کافی برای آن ها انگیزه ایجاد نکرده است . بسیاری از رفتارهای بیماران خودشیفته بیش از آنکه خود بیماران را ناراحت کند برای افراد مهم زندگی آن ها مشکل ایجاد می کند و به همین دلیل تا زمانی که افراد مهم زندگی شان با آن ها به طور جدّی صحبت نکنند مانند تهدید به پایان دادن رابطه انگیزه لازم را برای تغییر رفتار پیدا نمی کنند. درمانگر می تواند چنین مشکلی را با تاکید بر پیامدهای منفی و درازمدت تداوم رفتار خودشیفته ، به آن ها خاطرنشان سازد.